Mēs izmantojam sīkfailus (cookies), lai Jūs varētu lietot mājaslapu pēc iespējas daudzveidīgāk
Es piekrītu

Gāzes balonu lietošanas noteikumi

I. Vispārīgi nosacījumi

1.1. SIA “INTERGAZ” ir gāzes uzpildes stacijas (turpmāk – Stacija), kurā notiek balonu iepildīšana ar sašķidrināto naftas gāzi (turpmāk – baloni), īpašnieks.

1.2. Staciju tehnisko pārbaudi veic inspekcijas institūcija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.953 “Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība”.

1.3. Saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 8. panta pirmās daļas 2. punktu un 17.11.2009. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1320 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas noteikumi ", Stacija ir reģistrēta Bīstamo iekārtu reģistrā.


1.4. Balonu tehniskās pārbaudes un uzpildes process notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumos Nr.500 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” izvirzītajām prasībām.

1.5. Visiem Stacijā saņemtajiem baloniem tiek veikta tehniska pārbaude, un pēc pārbaudes tie tiek sadalīti divās grupās: baloni, kuri marķēti ar “pī” zīmi, un bez marķēšanas ar “pī” zīmi. “Pī” zīme nozīmē, ka transportējamā spiedieniekārta atbilst atbilstības novērtējuma prasībām saskaņā ar Eiropas valstu vienošanos par starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk ADR vienošanās) un papildinājumu C “Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi” (turpmāk RID noteikumi) Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF).

1.6. Ar “pi” zīmi marķēto balonu pārbaudi veic akreditētā inspekcijas institūcija, kura atbilst ADR vienošanās prasībām, RID noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.7. Balonus, kuri nav marķēti ar “pī” zīmi, SIA “INTERGAZ” pārbauda saskaņā ar prasībām, kuras izvirzītas Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumu Nr. 500 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” 4.1 sadaļā.

1.8. Baloni ir SIA “INTERGAZ” īpašums, Klients saņem balonus lietošanā (turējumā) un nekļūst par to īpašnieku, izņemot gadījumus, kad Klients pērk balonus vai piegādā savus tukšos balonus apmaiņas ceļā.

1.9. Šie Noteikumi attiecināmi uz visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk – Klients), kuri noslēdza civiltiesiskos līgumus ar SIA “INTERGAZ” vai kuriem ir izrakstīta pavadzīme bez līguma noslēgšanas. Līguma vai pavadzīmes tekstā Puses var atrunāt sadarbības nosacījumus, kuri atšķiras no šiem Noteikumiem.

1.10. Klientiem ir tiesības slēgt līgumus ar SIA “INTERGAZ” rakstiskā formā, personīgi parakstoties vai parakstoties ar drošu elektronisko parakstu, kā arī attālināti, apstiprinot līguma noslēgšanu un autorizējoties ar kriptogrāfiskajiem paņēmieniem, tādiem kā internetbanka, Smart-ID un citi. Apstiprināšana ar kriptogrāfiskajiem paņēmieniem saskaņā ar savām tiesiskajām sekām pielīdzināma līguma noslēgšanai rakstiskā formā. Klients ir atbildīgs par iesniegto datu pareizību un par savu datu savlaicīgu aktualizāciju.

1.11. Komunikācija starp Klientu un SIA “INTERGAZ” notiek ar elektronisko paziņojumu starpniecību, kuri tiek nosūtīti uz Pušu elektronisko pastu. Gadījumā, ja rodas strīdi, dokuments tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā, rēķinot no nosūtīšanas dienas.

1.12. SIA “INTERGAZ” ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt šo Noteikumu nosacījumus. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā pēc mēneša, skaitot no to publikācijas datuma SIA “INTERGAZ” interneta tīmekļa vietnē. SIA “INTERGAZ” paziņo Klientiem par grozījumu izdarīšanu Noteikumos.

II. Pasūtījuma noformēšana

2.1. Klients veic gāzes piegādes pasūtījumu balonos pa tālruni: 1804, vai pa elektronisko pastu: centr@intergaz.lv.

2.2. Pasūtījumā Klients norāda šādu informāciju: nosaukumu / vārdu, uzvārdu, kontaktpersonu, tālruni, produkta nosaukumu (gāzes veidu), balonu nomenklatūru (tilpumu), skaitu un piegādes adresi.

2.3. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu pa augstāk norādīto tālruni līdz brīdim, kad pasūtījums pieņemts izpildei, proti, pasūtījums piegādāts Klientam. Gadījumā, ja Klients atceļ pasūtījumu pēc pasūtījuma pieņemšanas izpildei, tad Klientam ir pienākums kompensēt transportēšanas izdevumus.

2.4. Ar mērķi paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti SIA “INTERGAZ” var piedāvāt Klientiem ātru piegādi. SIA “INTERGAZ” ir tiesības pieprasīt papildus samaksu par ātro piegādi.


2.5. Ja pasūtījums tiek pieņemts darba dienā līdz plkst. 11:00, tad pasūtījuma piegāde iespējama, bet nav garantēta, šajā pašā darba dienā. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz piegādes vietām, kas atrodas lielā attālumā no SIA “INTERGAZ” noliktavas, būs spēkā ģeogrāfiskie ierobežojumi. SIA “INTERGAZ” veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu operatīvo piegādi Klientam.


2.6. SIA “INTERGAZ” ir tiesības neveikt pasūtījuma piegādi Klientam, ja Klientam ir neizpildītas saistības (neapmaksātais parāds, neatgrieztās ierīces un tā tālāk) attiecībā uz SIA “INTERGAZ”.

III. Balonu piegāde

3.1. Katru piegādāto balonu komplektē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Katram uzpildītajam balonam pievieno:

  • Uzlīmi un garantijas talonu (tinums, kurā ietilpst uzlīme un garantijas talons);
  • Plomba uz vāka.

3.2. SIA “INTERGAZ” veic pasūtījuma piegādi ar saviem transporta līdzekļiem vai ar trešās puses organizācijas palīdzību (pēc vienošanās Klients var veikt balonu piegādi patstāvīgi) un balonos, kas derīgi tehniskajai izmantošanai, un to termiņš līdz periodiskai pārbaudei ir ne mazāks par sešiem mēnešiem.

3.3. Klientam ir pienākums nodrošināt pieeju saskaņotajā dienā un laika posmā, kā arī saskaņotajā piegādes adresē.

3.4. Pieņemot pasūtījumu, Klientam ir pienākums vizuāli pārbaudīt balonu stāvokli. Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu no pavadzīmes parakstīšanas brīža. Pieņemot pasūtījumu, Klients apstiprina, ka baloni ir labā vizuālā stāvoklī. Pēc pasūtījuma pieņemšanas Klienta iebildumi par balonu vizuālajiem defektiem netiek pieņemti.

IV. Balonu lietošanas noteikumi

4.1. Klients apņemas izmantot balonus saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos tiesību aktos, tajā skaitā saskaņā ar transportēšanas, pieslēgšanas un ekspluatācijas noteikumiem, kuri norādīti garantijas talonā.


4.2. Klients apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu balonu saglabāšanu. Klients ir atbildīgs par balonu saglabāšanu un apņemas atlīdzināt zaudējumus, kas radušies viņa vainīgas (tīšas un/vai nolaidīgas) darbības vai bezdarbības dēļ.


4.3. Gadījumā, ja baloni tiek nozaudēti vai bojāti, Klientam ir pienākums kompensēt SIA “INTERGAZ” nozaudēto/bojāto balonu cenu, saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

4.4. Klientam ir pienākums piecu kalendāro dienu laikā, sākot no salīdzināšanas akta saņemšanas dienas, parakstīt šo aktu un nosūtīt to atpakaļ SIA “INTERGAZ” uz elektronisko pastu, kas norādīts aktā, vai pa pastu. Pretējā gadījumā, par pareiziem uzskatīsim aktā norādītus mūsu datus.

4.5. Saņemot no Klienta tukšo balonu (apmaiņas taru), balonam ir jāatbilst šādām prasībām:


  • Uz balona virsmas nedrīkst būt ķīmiskas un/vai termiskas iedarbības pēdas;
  • Uz balona virsmas un uz ventiļa nedrīkst būt mehānisku bojājumu pēdas (iespiedumi, griezumi un citi);
  • Uz balona jābūt labi redzamai pasei;
  • Balona virsmai ir jābūt tīrai.

4.6. SIA “INTERGAZ” ir tiesības nepieņemt balonus, kuri neatbilst augstāk norādītajām prasībām. Šajā gadījumā baloni paliek pie Klienta, un Klientam ir pienākums kompensēt SIA “INTERGAZ” šo balonu vērtību, saskaņā ar izrakstīto rēķinu.
4.7. Klientam (juridiskai personai) ir tiesības bezmaksas lietot balonus, kas pieder SIA “INTERGAZ”, 30 kalendāro dienu laikā, sākot no balona saņemšanas dienas. Par balona lietošanu SIA “INTERGAZ” ir tiesības noteikt nomas maksu un/vai saņemt depozītu.

4.8. Ja 30 kalendāro dienu laikā, sākot no balonu saņemšanas dienas, Klients neveic jaunu pasūtījumu, SIA “INTERGAZ” nosūta Klientam paziņojumu par balonu atgriešanu. Klientam ir pienākums patstāvīgi atgriezt, tas ir – piegādāt, tukšos balonus 15 kalendāro dienu laikā, sākot no datuma, kad SIA “INTERGAZ” nosūtīja attiecīgo paziņojumu. Gadījumā, ja ir iznomāti gāzes sildītāji vai lielgabali, Klients apņemas atgriezt balonus vienlaicīgi ar SIA “INTERGAZ” iznomāto mantu.

4.9. Klientam ir tiesības atgriezt tukšo balonu SIA “INTERGAZ” noliktavā, iepriekš saskaņojot atgriešanas datumu un vietu pa tālruni 1804.

4.10. Gadījumā, ja Klients savlaicīgi neatgriež balonus, tad SIA “INTERGAZ” ir tiesības izrakstīt Klientam rēķinu par balonu pārdošanu, kuri atrodas Klienta lietošanā, balstoties uz balonu cenām, kas norādītas pavadzīmē. Klientam ir pienākums desmit kalendāro dienu laikā, sākot no rēķina izrakstīšanas dienas, apmaksāt balonu vērtību. Pēc rēķina apmaksas Klients kļūst par balonu īpašnieku. Gadījumā, ja Klientam ir apmaksāts depozīts, SIA “INTERGAZ” ir tiesības vienpusējā kārtībā novirzīt Klienta naudas līdzekļus izrakstītā rēķina apmaksai.

4.11. Ja Klients pēc savas iniciatīvas un bez SIA “INTERGAZ” vainas atgriež uzpildītu gāzes balonu ar nebojātu plombu, tad viņam ir pienākums patstāvīgi atgriezt, tas ir – piegādāt, balonu vienā no SIA “INTERGAZ” noliktavām, uzrādot maksājuma dokumentu, kas apliecina gāzes iegādi balonā (čeks, pavadzīme utt.), iepriekš saskaņojot atgriešanas datumu un vietu pa tālruni 1804.

4.12. Ja saskaņā ar pušu vienošanos balona atgriešanu nodrošina SIA “INTERGAZ”, tad Klientam ir pienākums kompensēt transportēšanas izdevumus.

4.13. Par baloniem, kuros atrodas gāze, bet ar bojātu plombu vai bez plombas, kompensācija nenotiek. Tāpat kompensācijai nav paredzēti baloni, kas ir pilni ar autogāzi, neatkarīgi no plombas saglabāšanas.

Ātrās saites
Seko mums
Birojs Daugavpilī
Vaļņu iela 30,
Daugavpils, LV-5401
Birojs Rīgā
Lielirbes iela 1,
Rīga, LV-1046
20001804
Rekvizīti
INTERGAZ SIA
LV51503023031
Vaļņu iela 30, Daugavpils, LV­5401, LVA
AS BluOr Bank
CBBRLV22
LV57CBBR1126356400010
SWIFT: CBBRLV22
© Intergaz 2023. Visas tiesības ir aizsargātas
Bezmaksas tālrunis: 20001804